مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
تشریح کامل مسائل استاتیک (ویرایش ششم)
300000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
350000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
335000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
160000ریال
فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم
40000ریال