مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
100000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
کاربردهای صنعتی لیزر
50000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
300 مدار
0ریال