مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

تشریح مسائل الکترونیک لیزر
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
100000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
مدار الکتریکی
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
سیمولینک و متلب برای مهندسی کنترل
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
کاربردهای صنعتی لیزر
50000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
300 مدار
0ریال
خودآموز سریع CodeVision AVR
40000ریال
304 مدار
80000ریال