مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
تشریح مسائل الکترونیک لیزر
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال
مدار الکتریکی
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
سیمولینک و متلب برای مهندسی کنترل
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
320000ریال
کاربردهای صنعتی لیزر
50000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال