مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
105000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
طراحی و بهره برداری شبکه آب با WaterGEMS
475000ریال
مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
375000ریال
مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری
150000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
مرجع کاربردی SketchUp Pro برای معماران
250000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
200000ریال
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2016
295000ریال