مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
مهندسی آب
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب (ویرایش دوم)
295000ریال
مهندسی ترافیک (تحلیلی - کاربردی)
حسن ذوقي
238000ریال
اتوکد 2016
آموزش کاربردی AutoCAD 2016
180000ریال
شبيه سازي در مهندسي عمران با نرم افزار Abaqus
375000ریال
طرح هندسي راه
حسن ذوقي
176000ریال
تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)
230000ریال
دستورات ویژه در مکس
دستورات ویژه در 3ds max
135000ریال
3ds max 2013
مرجع کاربردی 3ds Max
550000ریال
مهندسی دیواره های شیبدار سنگی
مهندسی دیواره های شیبدار سنگی
duncan c.wyllie
150000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال