مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

دستورات 3ds max
دستورات ویژه در 3ds max
135000ریال
3ds max 2013
مرجع کاربردی 3ds Max
550000ریال
طراحی دیواره های شیبدار سنگی
مهندسی دیواره های شیبدار سنگی
duncan c.wyllie
150000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
350000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
مهندسی ژئوتکنیک
200000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول
170000ریال
تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها - جلد اول
165000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال