مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

آموزش جامع AutoCAD مقدماتی
300000ریال
مرجع کاربردی Civil 3D
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
100000ریال
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
350000ریال
مدیریت طرح ریزی کارگاه های عمرانی
300000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
مرجع کاربردی Revit Architecture
100000ریال