مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
350000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
حل ارتعاشات رائو ج اول
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
490000ریال
مدیریت طرح ریزی کارگاه های عمرانی
300000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
150000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
مرجع کاربردی Revit Architecture
100000ریال
فرمول های مهندسی سازه ویژه رشته عمران
150000ریال
جداول اشتال ویژه رشته عمران
60000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی(1و2)
150000ریال
اطلس پلان آپارتمان 2011
160000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
275000ریال