مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

مدیریت طرح ریزی کارگاه های عمرانی
300000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
مرجع کاربردی Revit Architecture
100000ریال
فرمول های مهندسی سازه ویژه رشته عمران
40000ریال
جداول اشتال ویژه رشته عمران
60000ریال
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی(1و2)
150000ریال
اطلس پلان آپارتمان 2011
160000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
70000ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
تشریح کامل مسائل مهندسی پی
175000ریال
حل طراحی ساختمان های بتن مسلح
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران (آبا)
85000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
350000ریال