عمومی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

عمومی

راهنمای جامع کاربران iPod
Guy Hart-Davis
250000ریال
مجموعه ی درس نامه ها و آزمون های استخدامی
325000ریال
راهنمای جامع iPhone 4s iPhone 5
250000ریال
مرجع کاربردی Adobe flash cs6
200000ریال
مرجع کاربردی Adobe Photoshop CS6
200000ریال
مرجع کامل نرم افزار Maple
275000ریال
مرجع کاربردی Word 2013
165000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
Microsoft Office
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
TextMaker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
خورشید، انرژی پاک (کندوکاوی در مسایل توسعه ی پایدار ایران)
60000ریال
صحیف انقلاب وصیت نامه ی سیاسیـ الهی حضرت امام خمینی (ره)
60000ریال