نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

مرجع کامل نرم افزار Maple
275000ریال
مرجع کاربردی Word 2013
165000ریال
مرجع کامل 3ds Max 2013
300000ریال
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
مرجع آموزشی معماری در 3ds Max 2013
یونس بناء
275000ریال
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013
150000ریال
مرجع آموزشی v-ray در 3ds Max
یونس بناء
225000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
Microsoft Office
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال