نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

TextMaker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
150000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال