نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
TextMaker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
150000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال