نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013
150000ریال
مرجع آموزشی v-ray در 3ds Max
یونس بناء
225000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
Microsoft Office
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
TextMaker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
150000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال