نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
Microsoft Office
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
TextMaker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
150000ریال
کتاب آموزش بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال