نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

مرجع کامل Maple
مرجع کامل نرم افزار Maple
575000ریال
مرجع Word 2013
مرجع کاربردی Word 2013
165000ریال
مرجع کامل 3ds Max 2013
300000ریال
تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
معماری در مکس
مرجع آموزشی معماری در 3ds Max
یونس بناء
475000ریال
مرجع کامل اتوکد 2013
مرجع کامل AutoCAD 2013
250000ریال
آموزش ساده اتوکد
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
آسان آموز تری دی مکس
آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013
150000ریال
وی ری در تری دی مکس
مرجع آموزشی v-ray در 3ds Max
یونس بناء
225000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
250000ریال
آفیس برای دانشگاهیان
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
200000ریال