نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال
مرجع کامل Minitab 16
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
200000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
مرجع کامل Windows 7 Ultimate
180000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD 2012
185000ریال
آموزش شبیه سازی کامپیوتری همراه با نرم افزار Enterprise Dynamics
50000ریال
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
100000ریال
روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
70000ریال