نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

آموزش ساده اتوکد
آموزش AutoCAD 2013
150000ریال
آسان آموز تری دی مکس
آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013
150000ریال
وی ری در تری دی مکس
مرجع آموزشی v-ray در 3ds Max
یونس بناء
225000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
آفیس برای دانشگاهیان
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
آموزش Text Maker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
150000ریال
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
سیمولینک و متلب برای مهندسی کنترل
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
120000ریال