مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی
120000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات شیمی
350000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
135000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
180000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
350000ریال
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
110000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
160000ریال
مدل سازی ریاضی زیست حسگر
200000ریال