مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
335000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
450000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد اول)
50000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد سوم)
50000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد دوم)
35000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد چهارم)
50000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد پنجم)
53000ریال