علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول
350000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
مرجع کامل Maple
مرجع کامل نرم افزار Maple
575000ریال
مدار الکتریکی
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
250000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
200000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
200000ریال
سامانه اطلاعات جغرافیایی
فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی
200000ریال