علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
مرجع کامل نرم افزار Maple
275000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
150000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
70000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
50000ریال
فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی
50000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
60000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال