مجموعه مهندس یار | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مجموعه مهندس یار

مرجع کامسل پزشکی
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي پزشكي و مهندسي پزشكي با COMSOL
475000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
مدل سازي، مونتاژ و نقشه كشي با SolidWorks 2017
علی محموی
450000ریال
تحليل داده هاي آماري با SPSS 24
Keith McCormick
295000ریال
Civil 3D 2017
راه سازي و نقشه برداري با Civil 3D 2017 (به همراه فیلم آموزشی پروژه)
Eric Chappell
350000ریال
آموزش كاربردي ENVI (مقدماتي و پيشرفته)
290000ریال
مدیریت خطوط لوله 1
مديريت طراحی و اجراي پروژه های خطوط لوله جلد اول
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
آموزش كاربردي ArcGIS (پيشرفته)
250000ریال
آموزش ArcGIS مقدماتی
آموزش كاربردي ArcGIS (مقدماتي)
250000ریال