پست های اینستاگرام

تازه‌های چاپ

افزوده شد
٪20
مرجع کاربردی OpenSees

مرجع کاربردی OpenSees

150,000 تومان

120,000 تومان
افزوده شد
٪20
داده‌کاوی کاربردی با R

داده‌کاوی کاربردی با R

150,000 تومان

120,000 تومان
افزوده شد
٪20
خودآموز تصویری Excel 2016

خودآموز تصویری Excel 2016

150,000 تومان

120,000 تومان
افزوده شد
٪20
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) رضی

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) رضی

195,000 تومان

156,000 تومان
افزوده شد
٪20
خودآموز تصویری CorelDRAW 2021

خودآموز تصویری CorelDRAW 2021

195,000 تومان

156,000 تومان
نشر دانشگاهی کیان

وبلاگ